An Giang CFL

ONLINE REVISION PRACTICE MODULE ( MÔ-ĐUN ÔN THỰC TẬP TRỰC TUYẾN)


 

MÔ-ĐUN ÔN THỰC TẬP TRỰC TUYẾN  (Ấn vào đường dẫn cấp độ phía dưới)

Đây là học phần học và thực tập ngôn ngữ trực tuyến. Học sinh ấn vào đường dẫn sau đây để hướng đến học phần (Module) trực tuyến Trung tâm (Angiang International Workspace): 

Khi vào Học phần "Học và thực tập Ngôn ngữ Trực tuyến (ORPM)", học sinh chọn cấp độ đang học để vào phần thực tập và tiếp nhận bài làm ôn thực tập của mình:

(Tìm đế bài chỉ định, ấn vào đường link bài, tải xuống (download) vào máy tính, mở tệp) . Mong các em và các bạn vui thích hoạt động trực tuyến này.

Các cấp độ đang học tại Trung tâm 

 1. PRE-STARTERS

 2. STARTERS

 3. MOVERS

 4. FLYERS

 5. KET

 6. PET

 7. FCE

 8. IELTS 

  Gọi số (296) 384.6433 hay 395.3133 (Bộ phận Online Module) để được hướng dẫn đăng nhập.      

 9. HV PET và IELTS có thể truy cập vào 

Townsend Learning Center 

với tài khoản và mật khẩu đăng nhập cung cấp bởi Phòng Giáo vụ-Đào tạo.

Go to 

Townsend Press Learning Center (USA)   Licensed to AGI

Instructions: 

Sign in username: Your Vietnamese Givenname (i.e. Giahuy, thanhlan ...)

Password: ttnnag

After signing, click setting at the right top of the screen to change your password.

Your are required to provide your email in order to receive Final score and report that will be emailed individually.

Email your message to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. RIGHT NOW

( Strictly Accessed. Permission required)

Also for:

PET    FCE

Ghi chú:

 Các em và các bạn có thể trao đổi trên Workspace Trung tâm Ngoại ngữ An Giang trong khung "Add a comment" và sẽ nhận được phản hồi từ Trung tâm hay các bạn trong lớp. Nếu có thắc mắc cần trao đổi qua điện thoại, xin gọi: (296) 384.6433  hay 395.3133

This is ONLINE REVISION PRACTICE MODULE (ORPM) for students of  ANGIANG INTERNATIONAL (

Angiang Inernational Workspace

Click the links provided below to be nevigated to students' class levels at AGI designed at AGI Workspace. Once reached, click the link and download the file to PC, then open. That's it. Hoping you enjoy the activities.

 (Students' Current Class level at AGI) 

 1. PRE-STARTERS

 2. STARTERS

 3. MOVERS

 4. FLYERS

 5. KET

 6. PET

 7. FCE

 8. IELTS

 For PET & IELTS students, you can visit Townsend Learning Center to navigate to online  assignments with provided account and password by Training and Academic Affairs Department.

BỘ PHẬN HỌC & THỰC TẬP TRỰC TUYẾN    (Online Module Division - Dept. of Training)

PHÒNG GIÁO VỤ - PHÒNG ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG

 

 

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG