An Giang CFL

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

Trung tâm Ngoại ngữ An Giang (Angiang International)
Khai giảng tất cả chương trình các khóa học từ vỡ lòng đến nâng cao (Theo khung tham chiếu A1, A2, B1, B2, C1... áp dụng tại Việt Nam)
Thi lấy Chứng chỉ Quốc tế tiếng Anh Cambridge (Đại học Cambridge).
Liên hệ Phòng Tư vấn- Giáo vụ đế đăng ký khóa học.

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG