An Giang CFL

AGI Languages Practice Online Module

 
Trong thời gian các học viên tạm dừng đến trường và Trung tâm, nghỉ học tại nhà, Bộ phận Trực tuyến Trung tâm đã triển khai chương trình ôn tập trực tuyến. Các học viên đăng nhập vào:
Chương trình cập nhật Ôn thực tập Trực tuyến dành cho HV các cấp lớp của Trung tâm Ngoại ngữ An Giang
Pre-Starters, Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, IELTS. 
* Ấn vào cấp độ đang học để dẫn đến Module trực tuyến.
hay vào trực tiếp 
 Đối với học viên cấp lớp PET, FCE & IELTS, có thêm chương trinh ôn thực tập trực tuyến đã đăng ký tại Đại học Hoa Kỳ. 
* Liên hệ Bộ phận Trực tuyến Phòng Giáo vụ Trung tâm để được hỗ trợ. Tất cả HV được cấp tài khoản đăng nhập.
Bộ phận Trực tuyến P. Giáo vụ: 0296.384.6433 / 395.3133
* Online Revision Practice Module designed for Angiang International of all-level students (Permit Access Required)
Go to AGI Website above and click the class level to be navigated to Online Module.
* Specially for PET, FCE & IELTS students is the Registered Learning Center in US. (Check emails for instructions and more details,or contact Training Dept. Phone: 0296.384.6433 / 395.3133
 
 
Angiang International
Devision of Online Instructions

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG