An Giang CFL

Qui chế Trung tâm Ngoại ngữ An Giang

Qui chế Trung tâm Ngoại ngữ An Giang - AGI Regulations

Qui chế Tổ chức và Hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ An Giang

Angiang International Regulations

ỦY BAN NHÂN DÂN TỉNH AN GIANG

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO   

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG

---------------

Số: 01/2012/QD-TT                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 -------------------

                                                                                        

                                         

                                                                       An Giang, ngày 12  tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ An Giang

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG

     - Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

     - Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

     - Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ban hành theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     - Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;

     - Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ GDĐT v/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

     - Quyết định số : 293/QD-UB-TC ngày 27/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ An Giang.

     - Quyết định số: 245 / QĐ-SGDĐT ngày 07/3/2012 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo An Giang về việc công nhận chức vụ cán bộ quản lý Trung tâm Ngoại ngữ An Giang.

                                       QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ An Giang.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 03 năm 2012.

     Điều 3. Các vị Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chánh Quản trị, Trưởng Phòng Đào tạo & Giáo vụ, Trưởng Phòng Kế hoạch &Tài vụ, các tổ trưởng chuyên môn, tập thể giáo viên và nhân viên Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

 Th.s. LÂM NGUYÊN TÀI

     Nơi nhận:

     - Bộ Giáo dục & Đào tạo

    - UBND tỉnh An Giang

     - Sở Giáo dục & Đào tạo An Giang

     - Như Điều 3

     - Lưu TC-HC TT 

 

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2012/TTNN  ngày 12 tháng 03 năm 2012

của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ An Giang)

«««

        Để tăng cường tính hiệu quả và chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và trao giồi ngoại ngữ cho học viên, cán bộ và nhân dân trong tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ An Giang, căn cứ trên các văn bản pháp quy dưới đây ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I   NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Tên gọi và vị trí của Trung tâm

       Tên gọi :Trung tâm Ngoại ngữ An Giang (gọi tắt là Trung tâm hay TTNN). Tên tiếng Anh: An Giang Center for Foreign Languages. Tên giao dịch tiếng Anh: Angiang International, viết tắt: AGCFL là loại hình giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý về của Sở Giáo dục & Đào tạo An Giang. TTNN An Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

     Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ An Giang

Trung tâm căn cứ vào nhu cầu người học và điều kiện cụ thể của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

     1. Lập kế hoạch, chiêu sinh:

      Các lớp đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Hoa) của Trung tâm cho học sinh, sinh viên, công chức nhà nước và nhân dân được thực hiện theo các chương trình đào tạo như sau:

  1. Chương trình đào tạo tiếng Anh và tiếng Hoa theo tiêu chuẩn quốc gia 3 cấp độ A, B, C.

  2. Chương trình đào tạo tiếng Anh và tiếng Hoa theo tiêu chuẩn quốc gia 6 cấp độ, căn cứ theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008.

  3. Chương trình đào tạo tiếng Anh trẻ em cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế: Starter, Movers, Flyer, KET, PET, FCE.

  4. Chương trình đào tạo tiếng Anh theo tiêu chuẩn Hội đồng Anh (British Council): IELTS (International English Language Testing System – Hệ thống Trắc nghiệm Ngôn ngữ Anh Quốc tế)

  5. Chương trình đào tạo tiếng Anh theo tiêu chuẩn Cục Trắc nghiệm Giáo dục (ETS) Hoa Kỳ :

-        TOEIC (Test of English for International Communication – Trắc nghiệm Tiếng Anh về Giao tiếp Quốc tế)

-        TOEFL (Test of English as Foreign Language – Trắc nghiệm tiếng Anh như một ngoại ngữ)

  1. Chương trình đào tạo tiếng Hoa theo tiêu chuẩn Trung tâm Trắc nghiệm Trình độ tiếng Hán (HSK) thuộc Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, Trung Quốc (HSK Center – Beijing Language and Culture University).

  2. Chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp chuyên biệt (Nghe/Nói, làm việc, văn phòng, du lịch)

      3. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia tiếng Anh và tiếng Hoa theo qui định của Bộ Giáo dục-Đào tạo (3 cấp độ A,B,C theo chuẩn quốc gia và 6 cấp độ tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu).

      4. Liên kết tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề tập huấn phương pháp giảng dạy hiện đại cho giáo viên ngoại ngữ với các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài.

      5. Là đơn vị “Đối tác chính thức IELTS của Hội đồng Anh tại Việt Nam” (Official British Council IELTS partner in Vietnam), thực hiện các chức năng của đối tác   như thay mặt cho Hội đồng Anh nhận đăng ký hoặc giới thiệu hướng dẫn đăng ký, tư vấn cho thí sinh về kỳ thi IELTS có hợp tác với Hội đồng Anh; được Hội đồng Anh hỗ trợ tài liệu luyện thi IELTS đang được sử dụng tại Hội đồng Anh (bộ đề thi mẫu cập nhật, phần mềm luyện thi IELTS trực tuyến ). Ngoài ra, được cử giáo viên IELTS tham gia các cuộc hội thảo thường kỳ về kỹ năng giảng dạy IELTS do Hội đồng Anh tổ chức v.v.

      6. Liên kết chương trình đào tạo của các đơn vị thuộc các nước chuyên ngữ như: University of Cambridge – ESOL Examinations (Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh cho Người Nói Ngôn ngữ Khác thuộc Trường Đại học Cambridge); English Testing Service (Cục Trắc nghiệm Tiếng Anh, Hoa Kỳ); HSK Center – Beijing Language and Culture University (Trung tâm Trắc nghiệm Trình độ tiếng Hán (HSK) thuộc Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, Trung Quốc).

     7. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch v.v..

CHƯƠNG II   TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

     Điều 3. Tổ chức và bộ máy của Trung tâm Ngoại ngữ An Giang

     Bộ máy tổ chức của Trung tâm Ngoại ngữ gồm có :

      a. Giám đốc, phụ trách chung;

      b. Một Trợ lý Giám đốc hay Phó Giám đốc: phụ giúp giám đốc thực hiện các phần công việc do giám đốc giao phó;

      c. Một Trưởng Phòng Đào tạo & Giáo vụ: chuyên trách về thực hiện chương trình đào tạo các khóa học, giáo án giáo viên, đề thi, kiểm tra giữa và cuối khóa, thi cấp chứng chỉ quốc gia và các kỳ thi liên quan;

      d. Một Trưởng Phòng Hành chính Quản trị: phụ trách văn phòng, giáo học liệu, quản lý thư liệu, sách giáo khoa, cung cấp tài liệu cho học viên, bảo quản các thiết bị văn phòng, theo dõi tiến độ hoạt động của Trung tâm;

      e. Một Trưởng Phòng Kế hoạch Tài vụ: phụ trách kế toán thủ quỹ, quản lý và theo dõi sổ sách tài sản của Trung tâm.

      f. Hai hoặc ba nhân viên chuyên trách chiêu sinh, tư vấn, văn thư đánh máy …

      g. Một bảo vệ và một tạp vụ.

      h. Giáo viên cơ hữu của Trung tâm. Chia thành các tổ chuyên môn theo loại hình và khóa đào tạo.

      Trong trường hợp cần thiết có thể mời thêm giáo viên thỉnh giảng: giáo viên có thể giảng dạy ngoại ngữ  từ các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông   trung học điểm và có uy tín.

     Mỗi phòng có thể có thêm một hoặc vài nhân viên phụ tiếp công việc chuyên môn của phòng.

     Điều 4. Giám đốc

  1. Giám đốc Trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của Trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm do CT/ HĐQT hay chủ đầu tư quyết định.

  2. Giám đốc là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên và công tác trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.

      3. Giám đốc Trung tâm do chủ đầu tư (hay Chủ tịch HĐQT) đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc Trung tâm có thể do chủ đầu tư hay CT/ HĐQT kiêm nhiệm.

      4. Giám đốc Trung tâm có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

      a. Xây dựng, quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của Trung tâm;

      b. Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, nhân viên quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc cho Trung tâm theo đúng qui định của pháp luật;

      c. Bổ nhiệm hay miễn nhiệm phó giám đốc, các tổ trưởng; thành lập các tổ/ phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm. Việc bổ nhiệm/miễn nhiệm phải   thực hiện bằng văn bản và phải có ý kiến chấp thuận của chủ đầu tư hay CT/ HĐQT;

      d. Quyết định hoặc đề nghị khen thưởng hoặc kỷ luật giáo viên, nhân viên Trung tâm;

      e. Quản lý tài chính, quyết định thu chi cho mọi hoạt động của Trung tâm;

      f. Sử dụng và quản lý cơ sở vật chất và tài sản của Trung tâm;

      g. Ký giấy xác nhận, các chứng chỉ và các giấy chứng nhận trình độ học lực cho học viên tại Trung tâm theo qui định hiện hành;

      h. Được hưởng các chế độ theo quy định.

     Điều 5. Phó giám đốc hay trợ lý giám đốc

   1. Trung tâm ngoại ngữ có từ một đến hai phó giám đốc do chủ đầu tư hay CT/ HĐQT bổ nhiệm theo đề nghi của giám đốc Trung tâm.

   2. Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực quản lý và trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tốt nghiệp đại học, đã công tác trong ngành ít nhất 3 năm.

   3. Phó giám đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

   a. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những việc được phân công;

   b. Cùng giám đốc chịu trách nhiệm về hoạt động có liên quan của Trung tâm;

   c. Thay mặt giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm khi được ủy quyền;

     Điều 6. Giáo viên, Phòng, Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

      1. Giáo viên, nhân viên của Trung tâm được tổ chức thành các tổ chuyên môn, nghiệp vụ giúp giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Trung  tâm.

     2. Do yêu cầu công việc, giám đốc tổ chức và cơ cấu Trung tâm thành các phòng chuyên môn và bổ nhiệm trưởng, phó phòng, chịu trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ giúp giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

     3. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chức năng của các tổ chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc qui định. Tổ chuyên môn nghiệp vụ làm việc theo chế độ nghiệp vụ. Mỗi tổ có một tổ trưởng do giám đốc bổ nhiệm.

     4. Giáo viên Trung tâm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và các nhiệm vụ khác, được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III   CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

     Điều 7. Các hình thức học tập - Chương trình giáo dục và kế hoạch giảng dạy

     Trung tâm Ngoại ngữ mở các hình thức học tập bao gồm các lớp đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ theo qui định ở Điều 2.

     Chương trình giáo dục và kế hoạch giảng dạy được xây dựng đáp ứng nhu cầu người học. Sách giáo khoa và tài liệu học tập được áp dụng và biên soạn theo sự hướng dẫn của của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

     Điều 8. Hệ thống sổ sách

     Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục của Trung tâm gồm có:

     1. Các loại sổ sách hành chính chuyên môn:

     a. Sổ nghị quyết của Trung tâm;

     b. Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên về công tác chuyên môn;

     c. Sổ khen thưởng, kỷ luật;

     d. Sổ theo dõi các văn bản, công văn đi đến, cặp lưu trữ văn bản, công văn;

     e. Sổ quản lý tài sản, thư liệu và tài chính;

     f. Sổ lưu trữ danh sách giáo viên đứng lớp và học viên mỗi khóa học;

     g. Sổ cấp Giấy chứng nhận hay Báo cáo kết quả học tập và Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc gia;

     h. Các văn bản, quyết định tổ chức và bảng điểm trong các kỳ thi cấp Chứng chỉ ngoại ngữ và các kỳ thi khác;

     i. Đề thi, bài thi và hồ sơ dự thi của thí sinh trong các kỳ thi cấp Chứng chỉ ngoại ngữ và các kỳ thi khác;

     j. Hồ sơ, các văn bản, danh sách thí sinh các kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh.

     2. Hồ sơ khác :

     a. Đề kiểm tra của mỗi khoá học;

     b. Bài kiểm tra của học viên;

     c. Hồ sơ có liên quan.

     Điều 9. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập

      1. Theo chương trình đào tạo, mỗi khóa học có tổ chức các lần kiểm tra (ít nhất hai lần) để đánh giá xếp loại kết quả học tập đối với học viên theo qui định của Bộ GD-ĐT cho từng khóa, cấp học và loại hình đào tạo.

      2. Tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc gia ngoại ngữ (tiếng Anh, Hoa) và liên kết tổ chức các kỳ thi quốc tế theo Khoản 2 và 3 Điều 2 Qui chế này.

     Điều 10. Học viên

      1. Học viên đăng ký học tự do và đóng học phí theo học các lớp phù hợp với trình độ qua kiểm tra xếp lớp. Mức học phí thực hiện theo qui định hiện hành.

      2. Học viên theo học các lớp của mỗi khóa học và có dự đủ các kỳ thi theo qui định, nếu đạt yêu cầu, sẽ được cấp Giấy Chứng nhận hay Kết quả học tập của Trung tâm.

      3. Học viên được đăng ký dự thi các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia theo Khoản 2 Điều 2 Quy chế này, và nếu đạt kết quả theo quy định, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ quốc gia tương ứng với chương trình đã học.

      4. Học viên được đăng ký dự thi các kỳ thi quốc tế theo Khoản 3 Điều 2 Qui chế này, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế do tổ chức của nước chuyên ngữ cấp.

      5. Học viên xuất sắc mỗi lớp ở các khóa học được Trung tâm khen thưởng.

      6. Học viên thực hiện nhiệm vụ học tập và các nhiệm vụ khác, được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV   CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ

      Điều 11. Cơ sở vật chất

      1. Trung tâm sử dụng các phòng học, phòng lab của Trung tâm để thực hành kỹ năng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

      2. Trung tâm có biển Trung tâm, gồm những nội dung chính sau đây:

      a. Phía trên bên trái : Tên cơ quan cấp phép, cơ quan chủ quản.

      b. Phía giữa : tên Trung tâm (tiếng Việt, Anh và Hoa)

      c. Phía dưới cùng : Địa chỉ của Trung tâm, điện thoại liên hệ công tác, fax, địa chỉ E-mail, địa chỉ website.

      Điều 12. Nguồn tài chính của Trung tâm Ngoại ngữ

      Nguồn tài chính của Trung tâm bao gồm:

      1. Ngân sách đầu tư cá nhân của chủ đầu tư và từ nguồn tài trợ (nếu có);

      2. Học phí và các khoản thu từ học viên đăng ký học các lớp do Trung tâm mở và chiêu sinh, các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác;

      3. Phí thu từ dịch vụ dịch thuật, biên dịch các giấy tờ, văn bản, sách, tạp chí…

      4. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

     Điều 13. Sử dụng Nguồn tài chính

     Nguồn tài chính của Trung tâm được sử dụng cho:

     1. Các hoạt động giáo dục của Trung tâm: tiền lương cho giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng và nhân viên quản lý, nhân viên hoạt động ngoài giờ, văn phòng, ấn   chỉ, thông báo quảng cáo…

    2. Trang bị thêm thiết bị dạy học, mua sắm thư liệu, băng, đĩa, phần mềm vi tính phục vụ cho công tác giáo dục;

    3. Các hoạt động nghiên cứu khoa học;

    4. Phúc lợi và khen thưởng.

CHƯƠNG V   

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VÀ CỘNG ĐỒNG

     Điều 14. Trách nhiệm của Trung tâm Ngoại ngữ An Giang

  Trung tâm Ngoại ngữ An Giang có trách nhiệm liên hệ và phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức kinh tế và cộng đồng để thực hiện chức năng hoạt động rộng rãi và cho sự phát triển của Trung tâm.

    Điều 15. Quan hệ giữa Trung tâm và cộng đồng

    Trung tâm phối hợp với cộng đồng xã hội nhằm:

      1. Thống nhất về quan điểm, nội dung, phương pháp dạy và học ngoại ngữ theo phương thức không chính quy để các cấp chính quyền, các đơn vị trường học, các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ, tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.

       2. Huy động các tổ chức và cá nhân xây dựng phong trào học tập ngoại ngữ và môi trường giáo dục lành mạnh, giúp Trung tâm hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại và các phương tiện tiên tiến để nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ của Trung tâm.

 

 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

    Th.s. LÂM NGUYÊN TÀI

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG