An Giang CFL

   Khung CEFR là hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh được Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt làm chuẩn đào tạo     tiêng Anh trong "Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008- 2020" theo quyết định 1400/QĐ - TTg ngày   30/09/2008.

HỌC VIÊN - BẢNG TUYÊN DƯƠNG